Go to our Home Page Go to our Member Center's Home Page Your MAPP Results Learn about MAPP How to use your MAPP and more Your general information Go to Members Home Page View Information on all that MAPP has to offer Learn how to use your MAPP Your general information MAPP Career Services

 

 

 

YRKESVÄGLEDNING VÄRDERINGAR

Motivational Appraisal of Personal Potential
(Utvärdering av motivationsbaserad, personlig potential)
FÖR

Anna Lundevall

Innehållet i detta dokument är KONFIDENTIELLT, och får inte mångfaldigas I någon form utan skriftlig tillåtelse från International Assessment Network, Inc.

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. TOLKNING AV REDOGÖRELSEN

  1. INTRESSE FÖR ARBETETS INNEHÅLL
  2. LÄGGNING FÖR ARBETET
  3. FALLENHET FÖR ARBETET
  4. MÄNNISKOR
  5. SAKER
  6. DATA
  7. SLUTLEDNING
  8. MATEMATISK LÄGGNING
  9. SPRÅKKAPACITET


 2. KODSYSTEM FÖR ARBETSTAGARATTRIBUT

  1. INTRESSE FÖR ARBETETS INNEHÅLL
  2. LÄGGNING FÖR ARBETET
  3. FALLENHET FÖR ARBETET
  4. MÄNNISKOR
  5. SAKER
  6. DATA
  7. SLUTLEDNING
  8. MATEMATISK LÄGGNING
  9. SPRÅKKAPACITET


 3. ANALYS FÖR YRKESVÄGLEDNING

  1. STÖRRE YRKESOMRÅDEN
  2. DE SKÖNA KONSTERNA
  3. AFFÄRSRELATIONER
  4. KONTORSARBETE
  5. RÅDGIVNING, VÄGLEDNING, SOCIALT ARBETE
  6. HANTVERK
  7. UTBILDNING OCH TRÄNING
  8. ELEMENTÄRA UPPGIFTER
  9. MASKINTEKNIK
  10. UNDERHÅLLNING
  11. JORDBRUK, FISKE SKOGSBRUK-UTOMHUS, AVLÄGSET
  12. UNDERSÖKA, INSPEKTERA, TESTA-LABB/FÄLTSERVICE
  13. LAG OCH RÄTTSVÄSENDE
  14. MASKINARBETE
  15. MATEMATIK OCH VETENSKAP
  16. MEDICIN OCH HÄLSA
  17. HANDEL
  18. PERSONLIG SERVICE
  19. ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER
  20. FÖRFATTARSKAP


 4. YRKESOMRÅDENAS TIO-I-TOPP

 

 

TOLKNING AV REDOGÖRELSEN

INTRESSE FÖR ARBETETS INNEHÅLL
(De sysslor som du vill utföra)

INTRESSE-avsnittet identifierar det idealiska arbetsinnehållet för individen, genom att identifiera de mänskliga talangerna, eller Arbetstagarattributen, som han eller hon tar med sig till arbetet. Dessa talanger är uppställda i motivationsprioritering, och är av avgörande betydelse när det gäller individens yrkespotential. Normalt är det så att vad någon verkligen vill göra, är det som han/hon mest sannolikt kommer att göra, och göra det tillräckligt ofta (inklusive öva sig) för att omvandla det obearbetade intresset till verkliga färdigheter, och därefter, stanna kvar i det arbetet.

Anna är medveten om människans existens, mening, syfte, potential och destination, och om sig själv. Anna är motiverad av ett inre, accepterat kall, vad gäller att framkalla godhet, växt och vinning i andras liv. En inflytelserik idékommunikation blir medlet för att uppnå dessa mål. Perception och tänkande tenderar att bli holistiskt och begreppsmässigt; dvs att se helheten. Det blir viktigt att se vilka andra attribut som samspelar med detta attribut, eftersom där kan finnas många intressanta kombinationer. Detta är ett mycket viktigt attribut i kulturella, intellektuella, akademiska och skapande aktiviteter. Attributet inkludera idéer, koncept, teori, etik och värderingar.

Anna är begreppsmässigt, både omedvetet och medvetet klar över fantasin, symboler, och symboliska relationer, abstrakta idéer, åsikter och valmöjligheter, som de relaterar till skapande eller innovativa aktiviteter. Perception utlöser idéer i Anna huvud, en process som bara händer - en process som ofta kallas intuition. Det är ingen medveten ansträngning att på logisk väg presentera skapande idéer; denna process kan istället bäst identifieras med uttalandet att "det var bara något som slog mig." Carl Jung sade, "Konsten är medfödd i konstnären, likt en instinkt som tar tillfället i akt att göra människan till ett verktyg. Det som till sist framställer en vilja i honom, är inte personen i sig, utan målet med konsten."

Anna söker socialt, organisatoriskt och fritidssamarbete med andra. Förutom sällskapet i sig självt, utgör en sådan kontaktyta och miljö ett viktigt samspel med människor på många sätt: att leda, administrera, övervaka, kommunicera, stå till tjänst, hjälpa till, etc. Andra attribut måste övervägas för att avgöra hur och varför Anna umgås och samspelar med andra.

Anna är motiverad att leda människor och deras aktiviteter. Sådant ledarskap kan utföras med en mängd olika talanger och av en mängd olika skäl. De primära skälen är: 1) att ha verkställande, personalledande eller övervakande ansvar och auktoritet, 2) att ha ledande position, roll och status, 3) att inte arbeta under ledning av andra. Eftersom betoningen ligger på förmågan av arbetsledning, ser Anna detta som en serviceroll, där arbetsledarskapet är i de underställdas intresse. Huruvida Anna är motiverad eller kompetent att utöva arbetsledarskap på basis av "självpåtaget ansvar", eller "tilldelat ansvar" (en viktig skillnad), kan avgöras med motivationsstyrka och inblandning av andra attribut, som t. ex. övertalande, välvillig, behov av harmoni, etc.

Anna är nyfiken och medveten om sakers natur och användningsområde. Analysering och experimentering är en del av yrkes- och fritidsaktiviteter. Men de är sannolikt inte specialiserade eller professionella aktiviteter. Istället är de en blandning av funktionella talanger. Denna tekniska inriktning får Anna att tänka systematiskt, och han/hon vill därför ha mera utvecklande eller experimentell utmaning i aktiviteterna.

Anna tycker om att stå i rampljuset då ett erkännande förtjänas eller ges. Det är emellertid ingen "ego-tripp" inblandad i ansträngningen. Anna har inga problem med att fungera i vare sig för- eller bakgrunden. Men inte desto mindre är erkännandet den faktor som utlöser hans/hennes energi.

Anna tycker inte om att arbeta under "tidspress", och detta ord dyker upp i huvudet då Anna tänker på eller hör uttryck som planer, schemaläggningar, uppdrag, och/eller mål. Anna behöver och värderar aktiviteter med lugnt tempo och flexibilitet, och tillfälle (insisterar ibland på den rättigheten!) att arbeta i sin egen takt. Om någon annan försöker öka på denna självinställda takt, kan det leda till att framstegen/utvecklingen hos Anna saktas ned ytterligare.

Anna har behov att vara tillsammans med människor, och undviker aktiviteter som är avskilda från andra. Anna anser att gemenskap - vara "en i gänget" - är en nödvändighet för personliga, arbets-, och/eller fritidsaktiviteter.

Anna söker och behöver förändring och variation. Enahanda och rutinmässiga uppgifter kan leda till förlust av intresse, drivkraft och energi. Anna ansluter sig till tesen att "förändring är en god vila." Denne individ tycker om yrken, fritidsaktiviteter och/eller semestrar som innehåller mängder med förändring och variation, nya utmaningar och erfarenheter, nya kontakter och bekanta.

Anna har inte mycket intresse för att arbeta med saker och ting som primär eller viktig del av arbete eller fritid. Andra aktiviteter har mycket högre prioritet. De sensoriska/fysiska anlagen har troligen inte utvecklats till någon högre nivå.

LÄGGNING FÖR ARBETET
(Hur du föredrar att utföra uppgifterna)

Detta läggningsavsnitt identifierar den motivation och talang som en individ besitter och använder för att uppnå det som ovanstående avsnitt påstår att han/hon kan utföra. Därför skall dessa båda avsnitt bekräfta varandra. De skall säga samma sak, men från olika perspektiv. Också här identifierar faktorer med höga graderingar helt enkelt vem individen är, och den talang han/hon för med sig till arbetsplatsen.

Anna söker och behöver omväxling och variation. Omväxling motiverar, stimulerar och ger ny kraft. Anna söker nya valmöjligheter, utmaningar, uppgifter, bekanta, relationer, även nya karriärer på nya platser. Anna tröttnar på aktiviteter som är enahanda, upprepande och rutinmässiga, även de som verkade intressanta i början. Ganska snart därefter blir det dags att söka intressantare uppgifter.

Anna är välvillig, bjuder frivilligt på sig själv till andra, speciellt de som lider fysiskt eller psykiskt, är stressade, har behov eller problem. Detta innebär inlevelse, deltagande, avsiktlig personlig inblandning i andra människors liv, för att hjälpa, offra om så behövs, och att subjektivt uppnå personlig tillfredsställelse genom att tillhandahålla personlig service. Obs! betoningen på "personlig". Detta är ett attribut "från hjärtat", fullständigt självmotiverat och frivilligt. Det är ett av de starkaste motivationsattributen när det gäller att bedöma yrkesengagemang. Ordet "andra" är viktigt när det gäller välvillighet: Anna är mera välvilligt inställd till människor som han/hon inte är intimt, formellt eller organisatoriskt besläktad med. Välvilligheten förväntar dem som utgör "de närstående" att ansluta sig till givandet, snarare än att vara prioriterade mottagare. Inte desto mindre är Anna välvillig mot alla. Men välvilligheten är prioriterad när det gäller vem som är berättigad till hjälp. Motivationen för detta attribut ökar ytterligare då det fungerar i samspel med ett starkt motiverat filosofiskt attribut.

Tänkesätt och mentala aktiviteter är mycket centrala för Anna yrkesaktiviteter. "Intuition är helt annorlunda från tanke, från känsla och från perception, tack vare en väsentlig karakteristik: skarpsinne. Intuition är latin, och betyder bokstavligen ‘in i dig’. Intuitiv insikt är ett resultat från ‘identifiering med’, snarare än ‘studiet av’, föremålet i fråga. Det innebär att ‘vara en del av’. Att intuitivt uppfatta är en process, ingen perception, som kommer från erfarenhet. Det finns inget behov av tolkning i intuition. Intuitiva relationer innebär kontakt. Så man förnimmer inte; man upplever." (Citat från Robert Ashby). Anna har talang för att ge uttryck för abstrakta idéer, kreativitet, koncept, teorier, kontenta och valmöjligheter. Nya idéer och kreativitet måste vara en viktig del av yrket.

Anna är ytterst motiverad för att vara organisatoriskt aktiv med andra. Inkluderade attribut kan vara: sällskaplig, personalledare, välvillig, övertalande och/eller filosofisk. Eftersom så många attribut sannolikt ingår i denna gradering, är det viktigt att läsa bedömningsdatan för att känna till motivationsnivån för vart och ett av dessa attribut. Beroende på berörda attribut, och motivation för vart och ett av dessa, kan en hel definition av denna faktor innehålla ett flertal betydelser. Den representerar troligen en serviceaktivitet med organisatorisk lojalitet, avsiktligt samarbete med andra och ansträngningar på andras vägnar. Anna känner och accepterar ett visst självpåtaget ansvar för andra vad gäller deras bästa, deras utveckling och deras vinning.

"Utvärdering: att noga bedöma; att uppskatta värde eller antal; en generell uppskattning." Anna tänker logiskt och har en förnuftig uppfattning om det som han/hon ser som helhetsbild, och delar därav, men i helhetsbildens sammanhang. Det är utvärdering eller bedömning efter perceptionen, inte själva perceptionsprocessen. Betoningen ligger på mönster, sammanlänkning och relationer. Intuition kan vara inblandad tillsammans med denna utvärderings-/bedömningsprocess.

Anna utövar subjektivt ansvar för sociala, yrkes- eller fritidsmässiga perceptioner, tänkande, alternativ, val, beslut och handling. Detta är en viktig, vittomfattande, djupgående faktor som inkluderar aktiviteter som är sociala, personalledande och mentala. Ansvar som passar inriktningen hos Anna identifieras av många faktorer bland arbetstagarattributen. Det finns många möjligheter, så inga antaganden skall göras förrän alla avsnitten med arbetstagarattributen har granskats. Avsikten med denna faktor är att betona att Anna accepterar och påtar sig ansvar, och agerar ansvarsfullt (och troligen med bestämdhet) som rör utövandet av talangerna, och dessa talanger kan tillämpas vid olika former av ledarskap. Perception, tänkande och agerande tenderar att vara en del av helhetsbilden. Tänkandet är holistiskt, begreppsmässigt, utforskande och analytiskt.

Anna är motiverad att påverka och övertyga andra som en del av organisatoriska, yrkes- eller fritidsaktiviteter. Anna är motiverad att tala ut då det finns anledning, tillfälle eller möjlighet att få andra att ansluta sig till hans/hennes idéer eller tankebanor. Övertalande ansträngningar kan vara muntliga, skriftliga eller via andra media (som t.ex via datornät). Motivationen bakom övertalningarna är att få andra att acceptera det som han/hon kommunicerar. Målet för det kommunicerade innehållet kan bara bli känt genom att titta på många andra faktorer vad gäller arbetstagarattributen, samt listan med personliga attribut.

Anna accepterar och utövar både ansvaret och rollen för organisatorisk personalledning. Betoningen ligger på arbetsledningen, men den är direkt knuten till utförandet av existerande, tillgängliga färdigheter. Utförande och resultat är det viktigaste. Andra arbetstagarattribut måste studeras, för att avgöra om Anna fungerar bäst baserat på "självpåtaget", eller "tilldelat" ansvar, vilket har en hel del att göra med hur personlig eller opersonlig, utförandebaserad eller servicebaserad, den typen av personalledning kommer att bli.

Anna indikerar ett visst intresse för att arbeta under kompetent ledning av andra, arbeta i nära samarbete med andra, eller att fungera självständigt. Det är värdefullt att identifiera vilken social miljö som Anna är bäst skickad för, men arbetsrollen i sig är ingen avgörande faktor.

Anna fungerar bäst i en given, bekant, styrd och stödd organisatorisk position, i och från vilken han/hon kan praktiskt tjäna organisationens intressen. Detta är en engagerad serviceroll.

Anna varken ser, behåller och/eller erinrar sig detaljer ordagrant, utan har istället en känsla för koncept, mönster, generella idéer, etc. Anna förstår syftet med det han ser, läser eller hör. Hans/hennes minne blir i generella och relativa termer, inte i specifika. Siffror och tal blir ibland omkastade. Ord läses som form eller mönster, snarare än med specifika bokstäver.

Anna tycker inte om att vara låst vid aktiviteter som är tidsstyrda, upprepande eller sensoriska/fysiska. Den typen av arbete blir tråkigt, frustrerande och stressframkallande. Då Anna har sådant arbete, söker och behöver han/hon ofta en rast och andra förändringar och/eller variationer. Utförandet och kvaliteten på arbetet tenderar att sjunka i takt med att de upprepande aktiviteterna fortsätter.

FALLENHET FÖR ARBETET
(Uttryck för utförandet av uppgifterna)

Detta är ett mycket generaliserande avsnitt, i vilket redogörelsen avsiktligt fokuseras på talanger, utan betoning, eller ens omnämnande av, var eller hur dessa talanger bör eller kan tillämpas. Avsnittet låter individerna se sig själv i spegeln och se sina talanger, för att därefter själva besluta var de passar in och fungerar bäst. Det är ett annat sammanhang, i vilket man ser huruvida ens prioritet är mentala, sensoriska eller fysiska: "Att vara ärlig mot sig själv."

Anna förstår meningen bakom idéer och ord, och använder dem effektivt i skriftlig och muntlig kommunikation. Litterär, i denna faktor, innebär, att för eget bruk, för assimilering, för lärdom, etc., avsiktligt söka efter idéer som uttryckts av andra. Källmaterialet kan vara böcker, andra publikationer, historiska dokument, forskningsinformation, drama, film, TV, eller andra avenyer tillgängliga via data, etc. Betoningen ligger på kommunikation: att inhämta information från andra, eller kommunikation som riktar sig till andra. Journalistik och författarskap är viktiga aktiviteter. Litterär aktivitet är inte uteslutande intellektuell, akademisk eller kulturell. Den kan vara slutet i sig själv; för en bokmal, t ex. Litterär aktivitet är inte alltid ledsagad av kommunicerande aktivitet - skriftlig eller muntlig. Å andra sidan behöver kommunicerande aktivitet inte vara litterär i klassisk mening. Man behöver heller inte vara övertalande för att vara kommunicerande, men det hjälper. Då attributet är höggradigt motiverat, som det är här, tyder det på både litterär och kommunicerande talang. Du förstår nu att endast en granskning av alla arbetstagarattributen kommer att tydligt visa det specifika innehållet i Anna litterära och/eller kommunicerande inriktning.

Anna har holistisk, begreppsmässig perception och tänkande vad gäller avsikt, potential, nyttjande eller strategisk potential av det som observeras eller övervägs. Detta inkluderar intuition, skarpsinne, kreativitet, nyfikenhet, experimentering och innovation i olika grader. Idéer ligger närmast hjärtat i detta arbetstagarattribut. Dess grundinriktning är perceptuellt och mentalt seende.

Anna har utmärkt talang för ett stort antal mentala aktiviteter: filosofiska, kulturella, vetenskapliga, litterära, personalledande och/eller kalkyleringsmässiga. Anna är kompetent inom dessa områden, och hans/hennes hjärna hanterar skickligt abstrakta idéer, teori, koncept, utredningar, utforskningar, analyser, logik, system och procedurer. Faktorer i detta fallenhets-avsnitt, plus avsnitten data och slutledning, visar den motivationsgrad och talang som Anna har för var och en av dessa mentala aktiviteter. En hög gradering av detta attribut indikerar en intellektuell inriktning som är funktionell i, eller har förutsättningar för, akademiska, vetenskapliga, forskande, litterära, personalledande eller konsultativa aktiviteter.

Sensoriskt/mentalt medvetande om"delar av bilden" är en kapacitet för jämförande, inre holistisk igenkänning av delar som rör andra delar, och/eller helhetsbilden. Det inkluderar förmågan att se nödvändiga detaljer och göra en visuell/mental jämförelse och urskillning som rör föremåls relationer. Definitionen säger "delar av bilden", så den ser bilden och dess större sammanhang. Men detta attribut betonar fortfarande delar och deras status som sådana. Om medvetenheten om delarna är starkare motiverad än att se helheten, då kommer Anna att se helhetsbilden genom att pussla ihop delarna.

Anna är medveten om skönhet, färg och rymd: storlek, form, perspektiv och dimension. Om, och hur, denna artistiska medvetenhet tillämpas, beror på närvaron, motivationen och inflytandet av näraliggande attribut: konst, fotografi, oljemålning, teckning, abstrakt konst, tekniska ritningar, arkitektur för golfbanor; layout för tidningsannonser, desktop publishing eller liknande. De olika tänkbara attributkonstruktionerna avgör om och hur den artistiska talangen kommer att användas och tillämpas.

Anna har inga högre utvecklade, genomgående pålitliga, sensoriska/fysiska färdigheter. Anna drivs inte mycket av att fysiskt prestera bättre varje gång, att förbättra sitt senaste resultat ( i golf t.ex.), att bli den bäste föraren i körlaget, att se framåt och bakåt på sensorisk/fysisk aktivitet som utmanande och rolig. Istället antager han/hon att det sensoriskt/fysiska systemet (kroppen) är "redo vid behov" och kommer att prestera till belåtenhet.

Hjärnan hos Anna är inte inriktad för att se sensoriska/fysiska aktiviteter som viktiga eller angelägna. Istället för att "tänka" vad man ska utföra fysiskt, eller hur man ska göra det, har andra aktiviteter mycket högre prioritet. Det är osannolikt att sensoriska/fysiska aktiviteter har hög prioritet hos Anna.

Anna är omedveten om specifika detaljer, utom då han/hon deltar i höggradigt motiverade aktiviteter. Det kan finnas en plats för allting, men allting hamnar inte alltid (eller ofta) på denna avsedda plats. Om Anna blir för mycket eller för länge inblandad i detaljer, kan han/hon faktiskt komma att uppleva en kontorsmässig cellskräck som kan få psykosomatiska följder.

Matematik upplevs som "grekiska" av Anna. Det är i alla fall mycket främmande för Anna mentala inriktning, på ett eller annat sätt. Matematiska problem förefaller att bli ännu större om Anna försöker att lösa dem. Hans/hennes mentala kugghjul fastnar i varandra i mitten av ett matematiskt problem, och framgång, som att lösa ett sådant problem, ger ingen inre tillfredsställelse.

Anna är inte motiverad för s.k. arbetsbänksaktiviteter, där man manuellt (företrädesvis med armar, händer och fingrar) behandlar eller preparerar material. Det kan finnas flera orsaker för detta ointresse: (a) Anna är motiverad för andra aktiviteter, (b) Anna har inte den talang som behövs för sådana sensoriska/fysiska aktiviteter, (c) aktiviteten är för monoton för Anna, eller (d), den är för icke-social. Det är viktigt att identifiera anledningen eller anledningarna, så att Anna kan fungera med större talang och motivation.

Anna vill inte vara minutiöst engagerad i detaljarbeten under någon längre tid. Att skarva ihop telefontrådar till en större telefonväxel är inte vad Anna vill kalla en önskvärd karriär, lika lite som att virka en tröja och ställa ut den för bedömning vid en hantverksmässa.

MÄNNISKOR
(Ditt förhållande till andra människor, i prioriterad ordningsföljd)

I detta avsnitt täcker sju människofaktorer viktiga aktiviteter som rör samspelet mellan en person och andra människor. Dessa är mycket viktiga för individer som har motivation och talang för att umgås och samspela med andra. De kan också vara viktiga attribut för vissa "människo-intensiva" arbeten. (Låg gradering i detta avsnitt kan också vara ganska positivt och värdefullt, om ett yrke kräver att en individ fungerar utanför gruppen, leder sina egna aktiviteter, eller kan vara tillfredsställd med att arbeta isolerat.)

"Mentor: en vis eller pålitlig rådgivare eller övervakare." Anna är intresserad av, och medveten om, mänsklighetens, människors, individens och jagets existens, mening, potential och destination; utrustad med ett inifrån kommande accepterande ansvar att påverka och/eller framkalla godhet, växt och framgång i alla inblandades liv. Anna har intuition, och en filosofisk nyfikenhet som manar fram en medvetenhet om personlighet, avsikter, känslor, etik, värden och sinnesstämningar hos andra människor och sig själv. I sig själv, är detta inte välvilja; det kanske, eller kanske inte, är beledsagat av starkt (eller måttligt) motiverad välvillighet. Skulle så vara fallet, är detta attribut tvångsbetonat dominerande för personliga och yrkesmässiga aktiviteter. Om inte, tenderar det att vara mera filosofiskt eller akademiskt till sin natur, men fortfarande serviceinriktat.

Anna upplever det både som ett privilegium och ansvar att använda sin kommunicerande talang (inklusive övertalning) för att frivilligt tillhandahålla nyttig information till andra. Detta inkluderar starkt motiverade välvilliga och litterära attribut. Den egna tillfredsställelsen kommer nästan enbart från den subjektiva uppfattningen, att den frivilligt givna informationen har blivit till hjälp för andra. Denna servicekommunikation förstärks av att empatin hos Anna omfattar att känna andra, deras behov, önskemål och kommunikationsinriktning (lyssnande). Icke-övertalande servicekommunikation kan övergå i övertalning och ihärdighet, då den uttrycks på någon annans vägnar som Anna försvarar.

Filosofiska, litterära, vetenskapliga, personalledande och/eller övertalande attribut kan ingå i Anna talang och vilja att undervisa, träna eller påverka andra. Hans/hennes målsättning är att dela med sig av användbar kunskap och information. Så; att förmedla kunskap till andra förutsätter att den egna utbildningen måste ligga steget före, innan utbildning av andra sker. Anna uppskattar lärdom, ser helhetsbilden, förstår hur delarna av bilden passar ihop, och tjänar själv på att förmedla information till andra. Eftersom så många attribut kan vara inblandade i utbildnings-/instruktionsaktiviteter, är det viktigt att granska arbetstagarattributen för att se vilka som är viktiga.

Starkt motiverande övertalning betyder att Anna avser att t o m aggressivt ta direktkontakt med andra och muntligt framföra ett meddelande, vars enda avsikt är att få lyssnaren eller lyssnarna att höra vad som sagts, acceptera vad som sagts och att handla i enlighet med det sagda, så att Anna kan avsluta förhandlingen. Om provision är inblandat (dvs det ligger i säljarens intresse), kommer det att handla om djupgående övertalning, även om det kanske förefaller ske i lågmäld ton. Om försäljningen har filosofiska eller välgörande ändamål, kommer den att ske lågmält. Men om Anna försvarar, och/eller för någons talan, som är svagare eller mindre lyckligt lottad, då förefaller det som om en ny Don Quijote och/eller Jeanne D’arc står för övertalningen. Obs! Som ett enstaka attribut, är övertalning individens mest avsiktliga, drivande, ofta aggressiva, psykologiska uttryck/ansträngning.

Anna förlitar sig på att kunna övertala, vara sällskaplig, använda sig av musik, konst och talförmåga, för att roa andra i avsikt att dela hans/hennes åsikt vad gäller en viss idé, synpunkt, riktning, mål eller produkt. I detta sammanhang betyder roandet mer än att underhålla människor. Det har säljfrämjande och marknadsförande målsättning. Några passande aktiviteter för detta attribut är: marknadsföring, försäljning, PR, TV-reklam, "korridorpolitik", politiskt kampanjarbete, försäljningskonsultation, vara sportkommentator, etc. Det kan också vara individens ansträngning att göra karriär inom olika underhållningsbrancher och/eller som aktör/aktris; dvs att främja sin egen karriär. Övertalning är primärattributet. Det finns ett riskmoment i attributet, eftersom ansträngningen är knuten till ett mål.

Anna påtar sig villigt ansvar för planering, fördelning och övervakning av andras aktiviteter inom operativa eller administrativa aktiviteter. Tonvikten ligger på daglig schemaläggning, rutingöromål, effektuering, motivering, lösa aktuella problem, och se till att funktionella mål uppnås. Denna aktivitet har det största ansvaret för utvecklandet av arbetsviljan hos de anställda, och att motivera dem för högre insikter och resultat.

Anna har motivation och talang för målinriktade förhandlingar. Dessa inkluderar strategiskt tänkande, inflytelserik kommunikation, analys och/eller övertalning. Många attribut är inblandade, och deras motivationsnivåer hur mycket inblandning och inflytande som finns i varje attribut. Strategiskt tänkande är den viktigaste beståndsdelen.

Anna hyser empati och sympati för människors lidanden, problem och önskningar, och är villig att hjälpa till så ofta som möjligt. Han/hon har en tendens och vilja att vara personligt inblandad i andras privatliv, för att hjälpa dem med sina talanger och resurser. Även om detta socialarbetarattribut endast är måttligt motiverat, har han/hon svårt att ignorera eller säga "nej" till någon mindre lyckligt lottad.

SAKER
(Ditt förhållande till saker, i prioriterad ordningsföljd)

Betoningen i detta avsnitt ligger på att arbeta med saker, att handskas med material och processer, samt kännedom om operativa och mekaniska krafter eller objekt. Inga av faktorerna i detta avsnitt har direkt samband med människor, eller kräver exklusiva, mentala talanger. Men; dessa faktorer kräver samspel och växelverkan mellan mental, fysisk och mekanisk färdighet.Om individen har en naturlig mekanisk fallenhet, och tycker om att arbeta med sina händer, kommer detta att bli ett ytterst viktigt och relevant avsnitt om arbetstagarattribut.

Tekniska aktiviteter som rör mekanik, system, etc., ligger inte inom Anna yrkesintressen eller talang.

Anna är inte intresserad av processaktiviteter, oavsett vad som skall bearbetas eller vem som utför arbetet.

Att vara "fastlåst" vid en maskin är inte hur Anna tänker sig ett tillfredsställande arbete. Han/hon har obetydligt intresse eller förståelse för maskiner, att ständigt hålla ett öga på hur maskinen fungerar, och obetydlig uthållighet med de rutiner som erfordras.

Av ett eller annat tänkbart skäl är Anna inte intresserad av verktyg, apparater, maskiner eller utrustning. Det är sensoriskt/fysiskt arbete som kräver en mångfald av talanger. En granskning av arbetstagarattributen i denna bedömningsredogörelse kommer att avslöja varför manövrering av utrustning inte passar in i Anna yrkesinriktning.

Anna är inte motiverad eller rustad för aktiviteter som kräver närgången och ständig uppmärksamhet på exakt standard, exakta mått, små toleranser, upptäckt av mindre defekter, och lång koncentration på processen. Anna har istället ett uttalat behov av ombyte och variation, och för aktiviteter som kräver mindre koncentration.

Kroppsarbete är ingen acceptabel aktivitet för Anna. Han/hon motiveras inte av rutin-, elementär-, eller sensorisk/fysisk aktivitet; istället upplevs troligen detta som långtråkigt, frustrerande och stressframkallande.

Anna attributbild är inte i överensstämmelse med löpande-bandaktiviteter, där man sitter låst i operativa processer styrda av station, funktion och timing. Sådana aktiviteter blir snart långtråkiga, tröttsamma, frustrerande och stressframkallande.

Anna är inriktad mot rutinmässig, alert övervakning, registrering och rapportering av operativa eller maskinella processer. Sådana aktiviteter är för kontorsmässiga för Anna.

DATAINFORMATION
(Ditt förhållande till data, i prioriterad ordningsföljd)

Dataavsnittet identifierar talang och prioritet för vissa slags mentala aktiviteter. Om intressen och talanger är väsentligen intellektuella, akademiska, skolastiska, vetenskapliga, matematiska eller professionella, kan detta kanske bli det viktigaste avsnittet i hela kodsystemet för den person som bedöms. Om hans/hennes talanger inte är väsentligen mentala, är detta avsnitt av litet värde. Om dessa faktorer är viktiga för denna profil, blir också faktorer i slutledning, matematik och språkavsnitten både relevanta och viktiga.

"Syntetisera (åstadkomma en syntes): lägga ihop minst två ting för att skapa en helhet; kombinationen av separata tankeelement till en helhet; en operation, i vilken separerade delar förenas." (Websters ordbok) Anna ser helhetsbilden, försöker se alla delarna av bilden i det större sammanhanget. Perception och tänkande är därför holistiskt och begreppsmässigt. Filosofiska och intuitiva processer är inblandade. vetenskapliga, personalledande och/eller litterära talanger kan också vara inblandade. Andra mentala faktorer i detta avsnitt är underordnade, sekundära eller kompletterande till denna primärfunktion. Detta är en översikts- och granskningsaktivitet som inkluderar idéer, koncept, teorier, dikt, hypoteser och sammanfattningar. En syntes kommer inte närmare logik än en uppskattning.

Anna är nyfiken, frågvis, forskande, analytisk och experimenterande. Ord som "om" och "varför" står i centrum för detta attribut. Det är en faktor som passar in precis mellan syntetisering och jämförande, med betoning på syntetisering. Analys är mer än att se helhetsbilden, eller att se hur delarna passar in i denna helhetsbild. Det inkluderar icke-linjär spekulation kring nya former, möjligheter, samband och passformer. M a o tenderar det att vara en chefsfunktion, ägnad åt möjligheter.

Anna har utmärkta färdigheter vad beträffar att identifiera faktorer som är viktiga för yrkesanvändning. Jämföra innebär (1) medvetenhet om sammanhanget (helhetsbilden) i vilket faktorn eller faktorerna kunde eller skulle passa; (2) sambandet mellan olika faktorer i det större sammanhanget; (3) nya möjligheter vad gäller faktorers sammanlänkning eller samband med helhetsbilden; och/eller (4) nya möjligheter vad gäller olika faktorers sammanlänkning eller samband i ett nytt sammanhang. Detta är ett viktigt arbetstagarattribut för aktiviteter typ: forskning, teknik, systemteknik, driftsledning och administration. Många attributkombinationer kan vara inblandade i denna aktivitet: vetenskapliga, litterära, konkret problemlösande, visuellt-artistiska, filosofiska och personalledande. Det är viktigt att identifiera vilka av de attributen som är inblandade i denna begreppsmässiga/mentala aktivitet.

Anna är motiverad att koordinera (dvs leda, ta itu med, administrera, etc.) det som måste göras för att uppnå planerade, kända eller strategiska mål. Det innebär att Anna avser att göra något funktionellt, riktat och målmedvetet med hjälp av tankeprocesser, beslut och handling. När och hur Anna koordinerar, kan avgöras genom att granska faktorer i avsnitten: INTRESSE, LÄGGNING, DATA och SLUTLEDNING, i arbetstagarattributens kodsystem.

Anna är medveten om vikten av information och bevis vad gäller "den andra sidan också" av något ämne. Tillsammans med denna perception, innehåller attributet en naturlig sorteringsprocess, som separerar det viktiga from det triviala. Anna är mycket noga, metodisk och grundlig när det gäller att samla in, märka och lagra information för framtida bruk.

Problemlösning av rutin-, fakta- eller matematikkaraktär är inget som intresserar Anna som yrke. Kanske är matematik ingen spontan eller väl utvecklad färdighet hos Anna, och bör därför normalt inte vara en alltför viktig del av yrkesansvaret eller aktiviteterna. En granskning av alla faktorerna i arbetstagarattributen, speciellt de i avsnittet med matematisk kapacitet, kommer att identifiera varför detta inte är en speciellt motiverad aktivitet.

Anna är inte intresserad av enklare kontorsuppgifter, som t ex kopiering och att arbeta med blanketter, meddelanden, kuvert, etc. Detalj och rutin undviks, likväl som aktiviteter som hör samman med detalj och rutin.

SLUTLEDNING
(Ditt förhållande till slutledning, i prioriterad ordningsföljd)

Detta avsnitt, Slutledning, är tätt sammankopplat med Dataavsnittet. I Dataavsnittet identifieras individens prioritet (hög och låg) vad beträffar sättet att tänka, medan avsnittet Slutledning, fokuseras på var, varför och hur detta tänkande skall tillämpas. Avsnitten Data och Slutledning är tätt sammankopplade, precis som avsnitten Intresse och Läggning.

Anna är starkt motiverad att rikta tänkandet mot helhetsbilden genom holistiska idéer, koncept, valmöjligheter och strategier. Detta betyder inte på något sätt att tänkandet endast tar holistisk form, men det betyder att högst och ständig prioritet och fokus riktas mot helhetsbilden. (Exempel: Anna är mera benägen att vara verkställande chef snarare än föreståndare, mera benägen att vara föreståndare än arbetsledare.) Delar av bilden förs in i helhetsbilden.

Anna använder vetenskapligt/tekniskt/logiskt tänkande för att identifiera, analysera och lösa utmaningar och/eller problem; att samla in data, fastställa fakta, koppla samman abstrakta och konkreta variabler, dra rätta slutsatser, bestämma lämpliga åtgärder, tänka ut strategier och system för att nå mål. Detta är ingenjörskonst i industriell och teknisk mening. Följande citat illustrerar detta attribut: "Vad som utmärker hjärnan i en strateg, är en intellektuell elasticitet eller flexibilitet som gör det möjligt för denne att finna realistiska svar under växlande omständigheter... Strategiskt tänkande innebär att man först söker klarhet i varje element av situationens speciella karaktär, och därefter använder hjärnans resurser maximalt, för att omstrukturera dessa element så fördelaktigt som möjligt." (Keniche Ohmae, The Mind of the Strategist).

Anna är motiverad och har talang för felsökning: att upptäcka och identifiera existerande eller potentiella operativa eller rutinmässiga problem inom välbekanta områden; att tackla problem i avsikt att lösa dem och återställa funktionen till tidigare skick eller bättre. Detta kräver god på-platskännedom om dessa verksamheter, en känsla eller misstanke om var saker och ting kan, eller kommer att bryta samman, och fallenhet för att hitta lösningar på problemen.

Anna finner inte metodiska, pedantiska, rutinaktiviteter motiverande, acceptabla eller uthärdliga. Arbetet måste innehålla förändring, variation, valmöjligheter och utmaningar, samt möjlighet för avancemang, baserat på talang eller meriter.

Anna kommer bokstavligen att få system-cellskräck om han/hon under en längre tid måste sköta, övervaka eller underhålla ett system. Uppgiften kommer kanske att uppfattas som långtråkig, frustrerande och ganska stressig. Det kan så småningom leda till en fråga om vem som kommer att bryta samman först: systemet eller Anna.

Anna saknar både motivation och inriktning för att utföra enkla rutinuppgifter.

MATEMATISK LÄGGNING
(Din relation till användning av matematik)

Matematik, precis som musik, är en konst. För det mesta gäller att antingen kan man det, eller också inte; antingen tycker man om det, eller också inte. Om personen ifråga är duktig i matematik, kommer detta avsnitt att visa var det största yrkesintresset och motivationen inträffar, och det är sannolikt därifrån som han/hon utvecklat det mesta av sin talang. Låga graderingar i några eller samtliga dessa faktorer, antyder att matematik, eller kanske speciella tillämpningar av matematik, inte attraherar den här personen.

Anna besitter matematisk begåvning riktad mot teori, abstrakta koncept, experimentell tillämpning, etc. Eftersom motivationen för denna teoretiska aktivitet är måttlig, är det inte troligt att den är tillfredsställande nog för yrkesmässigt användande, eller att denna aktivitet är alltför betonad. Den förblir dock en värdefull tillgång, som innefattar kompetens som sträcker sig bortom reguljära aktiviteter.

Anna är motiverad och kompetent att arbeta med, och tillämpa, matematik på chefsnivå, för att spåra, analysera och bekräfta affärsaktiviteter och resultat. Detta är en del av en chefs breda kunskapsinriktning.

Anna är metodiskt nyfiken, forskande, analytisk och systematisk, och använder huvudsakligen matematik som sitt verktyg. Matematiken är inget slutmål i sig, utan används, som nämnts, som ett verktyg. Bevisföring prioriteras.

Anna trivs inte med rutinmässiga, i grund matematikinriktade aktiviteter, och föredrar att inte arbeta med matematik, eller att vara beroende av matematiska färdigheter i yrkesaktiviteterna.

Anna inriktning omfattar inte exakt perception, registrering och/eller bearbetning av detaljer, speciellt inte siffror.

Anna tenderar att räkna mer eller mindre fel då han/hon sysslar med enkel aritmetik. Medan Anna troligen är tillräckligt kompetent för sådana uppgifter, kan felräkningarna bero på bristande intresse eller bristande motivation för att vilja arbeta yrkesmässigt med uppgifter som kräver enkel matematikbegåvning.

SPRÅKKAPACITET
(Din relation till användandet av språket)

Fyra språkattribut inkluderas i redogörelsen av enkla aktiviteter som använder ord. De är inte särskilt specifika, men det finns näraliggande faktorer för litterära, journalistiska och kommunicerande aktiviteter i avsnitten: Intresse, Läggning, Data, Människor, Fallenhet och Slutledning. Om hög gradering förekommer för en eller flera faktorer i detta avsnitt, granska då de andra avsnitten för att upptäcka de talanger som personen ifråga har för ovannämnda aktiviteter. Inte alla arbeten behöver personal som kan tala eller författa, medan det finns arbeten som kräver de talangerna.

Anna är höggradigt motiverad och kompetent för kreativt författande och kommunikation på professionell nivå. Hans/hennes hjärna fungerar holistiskt, konceptuellt, fantasifullt och kreativt. En idé leder till en ny idé. Hög gradering för detta arbetstagarattribut indikerar en samspelande kombination av litterära och filosofiska attribut. Som Dean W.R. Inge uttryckte det, "Litteraturen blomstrar bäst då den är till hälften kommersiell och till hälften konst". Detta gäller här. Anna har inneboende möjligheter att skriva romaner och noveller, poesi, manuskript för film eller TV, material för annons- eller marknadsföring, undervisa i kreativt författande, etc.

Anna är motiverad att beskriva, förklara, undervisa, illustrera och tolka. Detta är ett journalistiskt attribut som riktar sig mot att informera människor. Sociala, ledarskaps, influerande, tekniska, service och funktionella attribut är inblandade. Det är därför nödvändigt att granska alla arbetstagarattributen, för att närmare identifiera Anna inriktning som rör detta attribut.

Anna har inte mycket intresse för att hantera teknisk information. Det innebär för mycket detalj- och rutinsysslor och pappersarbete, för att Anna skall bibehålla intresset under någon längre tid.

Anna fäster inget närmare avseende till icke-motiverad information, data eller detalj, som t ex elementär och enkel instruktion. Han/hon förlitar sig sannolikt på antagandet att man funderar ut det hela ändå, genom att använda sunt förnuft eller att experimentera.

KODSYSTEM FÖR ARBETSTAGARATTRIBUT

RESULTAT AV ARBETSTAGARATTRIBUT

The Worker Trait Code System (Kodsystem för arbetstagarattribut) har använts i över 30 år, och har visat sig vara ett utomordentligt yrkesvägledande verktyg för att identifiera arbeten, gradera arbetskrav, och att förstå mänsklig motivation. Kodsystemet har sjuttioen faktorer, insorterade i nio kategorier. Avsikten med koden är att identifiera “ de färdigheter, personliga egenskaper och individuella karakteristiker som krävs av en anställd för att denne skall bli en tillgång för arbetsplatsen." Skaparen av MAPP™ använde samma måttstock för att definiera olika typer av arbeten och tillhandahålla en metod för individen att identifiera sin motivation och därmed förbättra sina odds för att lyckas, uttryckt i “arbetstagarattribut". Koderna för arbetstagarattributen, vad gäller arbetspositionens profil och den personliga profilen, kan enkelt och med hjälp av datorn, ställas mot varandra för att garantera att rätt person arbetar på rätt plats. Kodrapporten om arbetstagarattributen innehåller de procentkurvor som bestämmer motivationsnivån på attributet hos individen. Ju högre procentkurva, eller ju lägre nivåtal, desto större möjlighet har den personen att lyckas, eller konkurrera med andra, inom attributområdet eller aktiviteten. T. ex; ett resultat på 88% (Nivå 1) indikerar att endast 12% av alla andra är mer motiverade och intresserade av att utföra denna syssla. Attributen i Nivå 1 är ytterst motiverade; Nivå 2 är mycket motiverade; Nivå 3 är måttligt motiverade.

INTRESSE FÖR ARBETETS INNEHÅLL
(De sysslor som du vill utföra)

IN_6. Intresserad av människor, idékommunikation 1
IN_8. Abstrakta, innovativa, skapande aktiviteter 1
IN_2. Vara i direkt affärskontakt och samspel med andra 2
IN_4. Leda sociala eller organisationsaktiviteter 2
IN_7. Tekniskt, vetenskapligt intresse och färdigheter 3
IN_5. Arbeta för personlig vinning, erkännande, status 4
IN_0. Prestationsdriven: produktion, mål, effektivitet 4
IN_9. Icke-sociala rutiner, verksamheter eller funktioner 5
IN_3. Utföra göromål som är rutinmässiga, organiserade, metodiska 5
IN_1. Fysiskt arbete med material, verktyg, utrustning  5

LÄGGNING FÖR ARBETET
(Hur du föredrar att utföra uppgifterna)

TE_1. Med omväxling och variation: acceptera, utnyttja, orsaka förändringar 1
TE_X. Ge service som tjänar andra människors intressen 1
TE_9. Med intuition, kreativitet: idéer, koncept, valmöjligheter 2
TE_5. I en organisation; lagarbete, roller 2
TE_0. Utvärdera: studera logiskt, analysera 2
TE_8. Handskas med ansvar, valsituationer, beslut 2
TE_7. Aggressivt påverka, övertala, åstadkomma överenskommelser 3
TE_4. Planera, styra, leda andras aktiviteter 3
TE_3. Arbeta under ledning eller tillsyn av andra 3
TE_6. Självständigt, självplanerad, självutförd aktivitet 4
TE_Y Arbeta med detaljer, data, registrering, inventering 5
TE_2. Med rutin, styrt av schema eller verksamhet 5

FALLENHET FÖR ARBETET
(Uttryck för utförandet av uppgifterna)

AP_V Litterär och/eller kommunikativ inriktning 1
AP_S Mental/sensorisk medvetenhet om helhetsbilden 2
AP_G Intellektuell och/eller analytisk inriktning 2
AP_P Mental/sensorisk medvetenhet om "delar av bilden" 2
AP_C Se och uppleva färger, skuggor, mönster, texturer 3
AP_E Synkroniserad skicklighet i invecklade fysiska aktiviteter 5
AP_K Mental/sensorisk koordination av fysisk handling 5
AP_Q Mental/sensorisk medvetenhet om detaljen i och för sig 5
AP_N Kalkylmässig eller analytisk användning av siffror 5
AP_M Manuell händighet i rutinmässiga arbetsbänksaktiviteter  5
AP_F Mental/sensorisk färdighet i hantering av fint detaljarbete 5

MÄNNISKOR
(Ditt förhållande till andra människor, i prioriterad ordningsföljd)

PE_0 Mentor: bedöma människor, personligheter, motiv 1
PE_6 Servicekommunikation: frivilligt informera andra 1
PE_2 Instruera: lära, träna, påverka, demonstrera 1
PE_5 Övertala: med bestämdhet påverka, övertyga andra 2
PE_4 Underhålla: för att avsiktligt påverka andra 2
PE_3 Övervaka: planera, leda andras aktiviteter 2
PE_1 Förhandla: konfrontera, kommunicera för att uppnå mål 3
PE_7 Social service som direkt tjänar andra 4

SAKER
(Ditt förhållande till saker, i prioriterad ordningsföljd)

TH_0 Ingenjörskonst, teknisk planering, installation 4
TH_4 Manövrera/hantera: fysiskt sköta materialprocesser 5
TH_2 Handha/manövrera: mobil maskinhantering 5
TH_3 Köra/handha: rörlig och tung utrustning; reglage 5
TH_1 Precision/kvalitet: teknisk, maskinell standard 5
TH_7 Hantera: manuellt, enkelt rutinarbete 5
TH_6 Inmata/avlasta: manuellt arbete som styrs av maskiner 5
TH_5 Passa: övervaka/justera mätare, kontakter, reglage 5

DATAINFORMATION
(Ditt förhållande till data, i prioriterad ordningsföljd)

DA_0 Syntetisera: holistiskt, begreppsmässigt, strategiskt tänkande 1
DA_2 Analysera: undersöka, forska, experimentera 2
DA_6 Jämföra: känna igen viktiga, användbara faktorer 2
DA_1 Koordinera: planera, genomföra, handha processer 3
DA_3 Sammanställa: inhämta data, klassificera, lagra information 3
DA_4 Kalkylera: lösa matematiska rutinproblem 4
DA_5 Kopiera: duplicera, skriva efter diktamen, registrera, skicka ut 5

SLUTLEDNING
(Ditt förhållande till slutledning, i prioriterad ordningsföljd)

RE_6 Holistiska koncept, betydelser, valmöjligheter, strategier 1
RE_5 Tillämpa idéer och strategier på verkliga problem/uppgifter 2
RE_4 Lösa fortlöpande, bekanta problem  4
RE_2 Metodisk och grundlig i rutingöromål 4
RE_3 Driftssystem, procedurer, underhåll 5
RE_1 Följa specifika anvisningar för enkla rutingöromål 5

MATEMATISK LÄGGNING
(Din relation till användning av matematik)

MA_6 Forskning: innovativ, experimentell användning av matematik 3
MA_4 Analytisk, bokförings-/revisionsmässig användning av matematik 3
MA_5 Statistisk, utforskande matematik 4
MA_3 Kalkylera: lösa matematiska rutinproblem 5
MA_1 Uträkna/bokföra: inventering, databehandling 5
MA_2 Elementär: addera, subtrahera, multiplicera, dividera 5

SPRÅKKAPACITET
(Din relation till användandet av språket)

LA_6 Kreativt litterär, kommunicerande förmåga 1
LA_4 Systematisk, logisk förklaring och utbildning 2
LA_2 Anteckna, överföra, bokföra, arkivera information 5
LA_1 Läsa, förstå, följa enkla anvisningar 5

ANALYS FÖR YRKESVÄGLEDNING

Analyserna för yrkesvägledning tar nitton större yrkesområden under övervägande, baserat på de större yrkeskategorier som det amerikanska arbetsdepartementet sorterat in i sin ordlista över yrkestitlar. Dessa områden är rangordnade från högsta till lägsta potential. Rangordningen uppnås genom en jämförelse mellan individens resultat och den breda massans.Vidare innehåller varje större område specifika yrkestitlar, som också rangordnats för identifiering av yrkespotential. Du kan se en yrkestitel med hög gradering, medan den yrkesmässiga rubriken har låg gradering, eller vice versa. Starka yrkesmässiga graderingar i samma grupp, indikerar bästa förutsättningar för ett lyckat val. Men; varje yrkesmässigt uttalande måste granskas individuellt.

STÖRRE YRKESOMRÅDEN

Rådgivning, vägledning791
Lag och rättsväsende731
Underhållning, marknadsföring692
Utredning, provning682
Författarskap och journalistik682
Handel: Försäljning, demonstration682
Utbildning och träning672
Medicin och hälsa672
De sköna konsterna: konst, musik, drama662
Affärsrelationer642
Personliga tjänster473
Matematik och vetenskap414
Maskinteknik364
Jordbruk, fiske, skogsbruk275
Maskinarbete185
Kontorsarbete175
Transporter: Lastfordon, buss, taxi, etc.165
Elementära uppgifter145
Hantverk 135

DE SKÖNA KONSTERNA

Instruktiv, sköna konster: drama, konst, musik751
Dekor- och konstnärligt arbete: designa, arrangera, konsultera741
Fotografi: estetik, form, färg, perspektiv453
Konstnärligt arbete: kreativt skapande, idéer; målning, teckning443
Konstnärlig restaurering: detaljer, precision; restaurering145

AFFÄRSRELATIONER

Korrespondens: förbereda, redigera, distribuera791
Intervjua/Informera: datainsamling, informationsspridning751
Affärskonsult: utvärdera, påverka711
Företagsledning: verkställande, personalledande592
Avtalsförhandlingar: konfrontera, övertala, avsluta572
Affärsutbildning: undervisa, demonstrera, kommunicera563
Äganderättsdokument och kontrakt: finna, undersöka, bekräfta503
Informationsbehandling: inhämta, verifiera, distribuera, arkivera503
Bokföring, Revision: analysera, jämföra, rapportera503
Personalledning: organisera, koordinera arbetet på en avdelning324
Arbetsledare: ansvarig för arbete som utförs av andra265
Personalledning/Arbetsledning - Service: koordinera75

KONTORSARBETE

Sekreteraruppgifter: kontorsgöromål; mindre verkställande åligganden652
Växeltelefonist: förmedla inkommande kontorssamtal255
Sortera, Inspektera, Mäta: kvalitet, tolerans, värde195
Maskinskrivning, relaterad registrering: rutinmässig databehandling175
Inspektion, Lagerkontroll: inventera, verifiera, lagerhålla175
Schemalägga, expediera, effektuera: koordinera aktiviteter 165
Kalkylering och relaterad registrering: numeriska problem165
Lokalservice: använda utrustning och personal165
Klassificera, Arkivera: kontorsdetaljer, formulär, arkivering165
Sättning, Maskinkopiering: detalj, form155
Rutinkontroll och Registrering: bearbeta slutsummor135
Stenografi: stenografi, maskinskrivning, ordbehandling135
Kassörsfunktioner: mottaga betalning för varor eller tjänster65
In- och utbetalningar: finansiella transaktioner (kassauppgifter)55

RÅDGIVNING, VÄGLEDNING, SOCIALT ARBETE

Forskning, Socialvetenskap, Psykologi791
Vägledning, Rådgivning: personlig, arbete, skola, andlig761

HANTVERK

Hantverksadministratör: planera, övervaka hantverksaktiviteter642
Hantverksledare: vara hantverksledare i grupper225
Manövrering/hantering: sensoriskt/fysiskt/mekaniskt arbete215
Kostymering, Skrädderi, Sömnad: artistiskt textilhantverk195
Hantverk: bygga, bearbeta, reparera, inspektera165
Precisionsarbete: fastställda standarder, toleranser165
Matlagning, etc.: planera, preparera, servera mat; timing155

UTBILDNING OCH TRÄNING

Gymnasium, Högskola, Universitet; undervisa/rådgiva761
Utbildningsservice: utveckla mänskliga tillgångar751
Lekskola, Grundskola: undervisa, uppfostra721
Övervakande och instruktivt: utbilda/leda serviceklasser711
Yrkesutbildning: utbilda/demonstrera; lärling572
Fysisk utbildning: sport; träna och utveckla talanger543
Instruktiv: hobbies, hantverk, spel, fritid523
Industriutbildning: system, processer, maskiner374
Djurträning: lydnad, uppträdande, show/utställning354
Flyg, etc.: lära ut flygning/hantering215

ELEMENTÄRA UPPGIFTER

Hantering: enkla icke-maskinella uppgifter, rutinarbete185
Inmatning/avlastning : manuellt arbete som styrs av maskiner185
Varningsuppgifter: fästa uppmärksamheten på; vägvisa/varna allmänheten105

MASKINTEKNIK

Tekniskt författande: logik, terminologi, förklaring692
Försäljningsteknik för tekniska marknader och kunder672
Ergonomi: identifiera, utveckla/tillämpa mänskliga färdigheter652
Vetenskapsteknik, Teknisk koordination632
Industriteknik: planera, leda, installera, bygga453
Teknisk forskning och design: komma på, experimentera364
Systemteknik: forska, designa, utveckla, tillämpa364
Lantmäteri, prospektering: utforska, lokalisera, kartlägga334
Skissera, etc.: grafisk layout/diagram/detaljer155

UNDERHÅLLNING

Kreativ musik: komponera, arrangera, improvisera731
Dramatik: tolka, spela roller701
Skapande underhållning: fantasiförmåga; spontanitet672
Radio, TV-uppläsare: uppträdande, ordförråd, framställning652
Specialinriktad underhållning: roa andra för att sälja en produkt572
Spela musik: professionella anlag563
Sång: körsångare, solosångare; offentligt533
Visa/ställa ut: artistisk utställning; mode, kläder503
Fritid/Nöje: utmaning, risk; konkurrerande404
Rytmik: dans, balett; precision i rörelse265
Nöje/Underhållning: fysiskt, gymnastiskt, idrottsligt225

JORDBRUK, FISKE SKOGSBRUK-UTOMHUS, AVLÄGSET

Tekniskt/Vetenskapligt stöd: labb/fältservice324
Jordbruk, fiske, skogsbruk: hantverk utomhus155

UNDERSÖKA, INSPEKTERA, TESTA-LABB/FÄLTSERVICE

Utreda/skydda: övervaka, upprätthålla lagar och bestämmelser493
Materialanalys/Fysisk vetenskap: specifikationsprovningar255
Bedöma/Utreda: uppskatta, värdera, mäta215
Transport, provkörning: förare, pilot, ingenjör165

LAG OCH RÄTTSVÄSENDE

Juridik: praktisera lag; domare, advokater662
Skydda: Övervaka, försvara människor och egendom384

MASKINARBETE

Sätta upp, allsidigt maskinarbete: installera, tekniskt235
Köra/sköta: kontroll och drift av tung utrustning225
Sköta/övervaka: arbete med stationära maskiner185
Passa: övervaka drift, instrument, mätare145
Sätta upp/justera: fininställa maskiner till önskvärd standard115

MATEMATIK OCH VETENSKAP

Hälsofysik: skyddsteknik, arbetarskydd801
Vetenskaplig forskning: utforska, analysera, experimentera483
Matematik som rör fysisk vetenskap: samla in, analysera data245

MEDICIN OCH HÄLSA

Veterinär: diagnostisera, behandla, ordinera473
Vård av barn och vuxna: friskvård, stöd443
Vård, röntgen; teknisk patientvård374
Kirurgi: manuell/instrumentell operation/justering354
Terapi: fysisk eller mental rehabilitering324

HANDEL

Marknadsföring/Publicitet: annonsera, marknadsföra741
Demonstrationsförsäljning: direktkontakt med butikskunder632
Inköp och försäljning: handel; butiker etc.463
Försäljning: för egen vinning; provision384
Försäljning och service: sälja, installera utrustning225
Leveransservice: post, produkter, service185

PERSONLIG SERVICE

Kundservice: kontorsgöromål, kopiering, utskickning523
Frivillig social service: social, personlig374
Kosmetolog/Frisör: kosmetisk service, försköning175
Vaktmästare(bio, teater, etc.)/Budservice: eskortera, assistera, leverera155
Kundservice: hantverk, reparation, förbättringar145
Personlig service: betjänt, hembiträde, matservering (catering)125

ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER

Chaufför i allmänna kommunikationer: buss, taxi, limousine215

FÖRFATTARSKAP

Kreativ skrivkonst: författare; fantasiförmåga, vokabulär801
Journalistik och redigering: skriva, redigera, publicera nyheter731
Nyhetsrapportering: samla in, skriva, skicka information692
Översättning/redigering: språk, format, komposition304

YRKESOMRÅDENAS TIO-I-TOPP

I detta avsnitt presenterar MAPP de tio yrkestitlar som har högst motivation och störst potential för individens framgång. Människor som har för avsikt att göra karriär eller söker ett arbete, bör allvarligt överväga denna lista med tio toppyrken

Kreativ skrivkonst: författare; fantasiförmåga, vokabulär1
Hälsofysik: skyddsteknik, arbetarskydd1
Korrespondens: förbereda, redigera, distribuera1
Forskning, Socialvetenskap, Psykologi1
Gymnasium, Högskola, Universitet; undervisa/rådgiva1
Vägledning, Rådgivning: personlig, arbete, skola, andlig1
Instruktiv, sköna konster: drama, konst, musik1
Intervjua/Informera: datainsamling, informationsspridning1
Utbildningsservice: utveckla mänskliga tillgångar1
Dekor- och konstnärligt arbete: designa, arrangera, konsultera1
Select Output Language:


 

IAN, International Assessment Network and MAPP
are registered trademarks. Copyright 2003.
Privacy Information
Contact Us
www.Assessment.com.
BBBOnLine Reliability Seal